Zmluvné podmienky

Zmluvné podmienky o zabezpečení kurzu,
tvoriace neoddeliteľnú prílohu Prihlášky na kurz

Táto verzia zmluvných podmienok bola vydaná dňa 16.05.2024.

Prevádzkovateľom internetovej stránky Centra Happy na adrese https://happyplus.sk a poskytovateľom služby je občianske združenie HAPPY, Kúpeľná 2, 900 31 Stupava, IČO: 42 35 3271, zapísaný v registri Ministerstva vnútra SR, č. spisu: VVS/1-900/90-421 15 (ďalej len “Centrum Happy” alebo "my")

Dňom odoslania Prihlášky na kurz klientom vzniká zmluvný vzťah medzi klientom a Centrom Happy, ktorý sa riadi Zmluvnými podmienkami, tvoriacimi neoddeliteľnú súčasť tejto Prihlášky na kurz. Táto Prihláška na kurz je vyhotovená a odoslaná z internetovej adresy Centra Happy https://happyplus.sk. Obe zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvný vzťah uzatvárajú slobodne a vážne, že sa oboznámili so Zmluvnými podmienkami, rozumejú im a súhlasia s nimi.

Zmluvný vzťah medzi Centrom Happy a záujemcom o zabezpečenie kurzu (ďalej len „klient“ alebo "Vy") sa riadi v zmysle § 262 Obchodného zákonníka v spojení s ust. § 269 ods. 2 prvá veta ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Kurz 

Kurz, uvedený v Prihláške na kurz je organizovaný Centrom Happy (ďalej len „kurz“). Termín a dĺžka trvania kurzu sú uvedené v Prihláške na kurz. Centrum Happy sa zaväzuje, že v prípade, ak sa prihlási potrebný počet účastníkov, zabezpečí kurz a umožní klientovi absolvovanie kurzu. Klient sa zaväzuje nastúpiť na kurz a zaplatiť Centru Happy cenu (ďalej len „cena“), vo výške uvedenej v Prihláške na kurz.

V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie bude prezenčná forma kurzov zmenená na online výuku. 

Cena kurzu, jej splatnosť, dôsledky neúčasti klienta

Cena uvedená v Prihláške na kurz je konečná, Centrum Happy nie je platcom DPH. Právo na zaplatenie ceny vznikne Centru Happy dňom odoslania Prihlášky na kurz klientom. Splatnosť ceny je do 7 dní od odoslania Prihlášky na kurz, najneskôr však do termínu začiatku kurzu. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak klient nenastúpi na kurz z dôvodu, ktorý nezavinilo Centrum Happy, má Centrum Happy právo na zmluvnú pokutu vo výške zodpovedajúcej 10 % ceny kurzu. Klient nemá právo na vrátenie už zaplatenej časti ceny kurzu, v prípade, ak z dôvodu, ktorý nezavinilo Centrum Happy nenastúpi na kurz, alebo kurz neabsolvuje. V prípade, ak sa kurz neuskutoční pre nízky počet účastníkov, má klient právo za rovnakých podmienok uvedených v tejto dohode absolvovať kurz v náhradnom najbližšom termíne, alebo žiadať vrátenie už zaplatenej časti ceny.

Bezpečnosť na kurze a zdravotný stav klienta

Klient súhlasí s tým, že kurz absolvuje podľa požiadaviek zodpovedného pracovníka Centra Happy. Klient sa musí zdržať všetkého, čo by mohlo ohroziť bezpečnosť a zdravie Klienta alebo ostatných klientov Centra Happy na kurze. Klient pred nástupom na kurz informuje Centrum Happy o akýchkoľvek zmenách alebo obmedzeniach v rámci svojho zdravotného stavu, tiež ak Klient na kurz prihlasuje svoje dieťa informuje pred nástupom na kurz Centrum Happy o akýchkoľvek zmenách alebo obmedzeniach v rámci jeho zdravotného stavu a v takom prípade si tiež vyžiada súhlas od svojho lekára k absolvovaniu kurzu organizovaného Centrom Happy. Klient odoslaním prihlášky na kurz prehlasuje, že jeho zdravotný stav, prípadne zdravotný stav svojho dieťaťa, ktoré na kurz prihlasuje nevylučuje telesné cvičenie a neohrozuje ani zdravotný stav ďalších klientov v kurze.

V prípade, že sa kurzu zúčastňuje Klient spolu s dieťaťom, ktoré na Kurz prihlásil, je Klient zodpovedný za bezpečnosť a zdravie tohto dieťaťa, počas pobytu v Centre Happy na toto dieťa neustále dohliada a poučí ho o akýchkoľvek bezpečnostných alebo zdravotných rizikách, ktoré súvisia s činnosťou, cvičením alebo prítomnosťou na Kurze.

Klient je povinný dodržiavať pravidlá ochrany pred požiarmi a pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Klient sa zaväzuje bezodkladne oznámiť Centru Happy akýkoľvek úraz, ktorý vznikne v súvislosti s účasťou na kurze. Klient sa týmto zaväzuje, že ak poruší niektorú z týchto povinností, nahradí škodu, ktorá tým vznikne Centru Happy.

Online kurzy

Video a online kurzy sú prístupné cez webové prehliadače a k využívaniu služby je potrebné mať osobný počítač, tablet, alebo mobilný telefón, ktorý obsahuje internetový prehliadač a umožňuje prehliadanie videí. Pre online kurzy je potrebné nainštalovať si do svojho zariadenia aplikáciu Zoom a pre využívanie služby dodržať pokyny zaslané Klientovi Centrom Happy (vstupné údaje ako číslo miestnosti a passcode).

Prístup ku službe online kurzy má Klient cez Zákaznícku zónu centra HAPPY, kde mu registráciou vznikne unikátne zákaznicke konto. 

Online kurzy sú určené dospelým, zdravým osobám. Neodporúča sa cvičiť so zvýšenou teplotou, s virózou, ani v tehotenstve. Lekcie nemajú nahrádzať fyzioterapiu, sú súčasťou zdravého životného štýlu. Cvičenie sa odporúča konzultovať so svojim lekárom. 

Pravidlá účasti na online kurzoch a online lekciách

Klient sa zaväzuje, že neposkytne tretej osobe alebo nezverejní svoje prístupové údaje do Zákazníckej zóny Centra Happy, prístupové údaje do online učebne (najmä číslo učebne a passcode). Klient nesmie bez písomného súhlasu Centra Happy nahrávať si obrazový, zvukový alebo obrazovo-zvukový záznam kurzu, lektorov, učebných materiálov, prezentácie alebo iných účastníkov kurzu a to ani pre súkromné účely. Učebné materiály a prezentácie sú autorským dielom Centra Happy a bez písomného súhlasu ich klient nemôže šíriť alebo vyhotovovať rozmnoženiny, predávať ich alebo inou formou prevádzať, prenajímať alebo inak zverejňovať. 

Video lekcie

Video lekcie sú k dispozícii pre registrovaných užívateľov na akomkoľvek zariadení, ktoré je pripojené na internet.

1. Ako sa registrovať do služby predplatné

Služba predplatné bude aktivovaná Vašou prvou platbou a bude pokračovať cez pravidelné platby v určenej výške, až kým túto službu z predplatného neodhlásite. Platba prebieha cez službu ComfortPay v Tatra banke. Všetky citlivé informácie sú počas prenosu zabezpečené a následne sú bezpečným spôsobom uchovávané v systéme Tatra banky. Vybrať si môžete mesačné predplatné vo výške 6 Eur/mesiac alebo ročné predplatné vo výške 60 Eur/rok. Ku videám sa dostanete ihneď po úhrade poplatku, prihlásením sa do svojej zákazníckej zóny. 
Zrušenie predplatného môžete urobiť kedykoľvek cez svoju zákaznícku zónu a pravidelné platby budú okamžite zastavené a predplatné tým bude zrušené. 

2. Video lekcie 

Video lekcie na domáce cvičenie sú určené dospelým užívateľom, bez zdravotných obmedzení. Lekcie nie sú určené na cvičenie v tehotenstve, po úraze, či operácii, ani v priebehu choroby, či vírusového ochorenia. Lekcie nie sú náhradou fyzioterapie. Konzultujte cvičenie jogy a pilatesu so svojim lekárom. Rešpektujte svoj aktuálny zdravotný stav a cvičenie si prispôsobte záťažou aj zameraním podľa svojich možností. 

3. Heslo a prístup ku videám

Video lekcie sú k dispozícii po prihlásení sa do zákazníckej zóny s heslom, ktoré je unikátne a určené iba pre predplatiteľa. Videá nie sú určené na komerčné premietanie, zdieľanie ani ukladanie. Pre spustenie video lekcií použite svoje heslo, ktorým sa prihlásite do svojej zákazníckej zóny. Spustenie video lekcií po zadaní správenho hesla je priamo zo stránky www.happyplus.sk

Prístup ku video lekciám je možný z akéhokoľvek zariadenia pripojeného na internet. Ku videám má predplatiteľ neobmedzený prístup počas celého trvania predplatného. Všetky video lekcie a ich časti sú určené iba na domáce využitie, je zakázané ich kopírovať, šíriť, ukladať a zdieľať.

4. Zákaznícka podpora

Ak z akéhokoľvek dôvodu Vaše predplatné nefunguje alebo nefunguje podľa Vašich predstáv, kontaktujte nás mailom info@happyplus.sk a popíšte svoj problém. Veľmi radi Vám s riešením budeme asistovať. Prístup ku službe Video kurzy a online kurzy má Klient cez Zákaznícku zónu centra HAPPY, kde mu registráciou vznikne unikátne zákaznícke konto. 

 

Platba kartou

Platbu môžete uskutočniť kartou prostredníctvom služby Card Pay (platba cez virtuálny POS terminál Tatra banky). Môžete zaplatiť kartami VISA, VISA Electron, MASTERCARD, Maestro a Diners Club. Použiť môžete uvedené karty vydané akoukoľvek bankovou inštitúciou na svete. Informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané. Údaje o použitej platobnej karte nie sú pre Centrum Happy dostupné, klient ich zadáva priamo do virtuálneho POS terminálu Tatra banky. Po kliknuti na tlačítko Zaplatiť budete presmerovaný na internetovú stránku Tatra banky, na ktorej v chránenom prostredí zadáte údaje o karte (číslo karty, CV kód a expiráciu) a potvrdíte sumu v EUR. Následne dostanete notifikáciu o úspešnej realizácii platby. Pre úspešné zrealizovanie platby je potrebné riadiť sa inštrukciami web stránky - najmä dokončiť proces platby, nezatvárať predčasne okno prehliadača a neobnovovať stránku.

Verified by Visa - learn more
MasterCard SecureCode - learn more


Bonusový kredit z uhradenej ceny kurzu

Pri vybraných kurzoch alebo termínoch kurzov vytvorí Centrum Happy Klientovi bonusový kredit v hodnote 5 % z uhradenej ceny kurzu Klienta, ktorý slúži ako zľava na ďalší kurz, ktorý Klient absolvuje. Klient môže bonusový kredit využiť len na úhradu časti ceny ďalšieho kurzu v Centre Happy. Klientovi nevzniká nárok na vyplatenie nevyužitého kreditu na účet, resp. v hotovosti. Kredit je neprenosný a využiť ho môže len Klient prihlásením na iný kurz v zákazníckej zóne Centra Happy: https://happyplus.sk/zakaznicka-zona/prihlasenie.

Ospravedlnenie neúčasti a náhradné hodiny

Pri vybraných kurzoch alebo termínoch kurzov umožní Centrum Happy Klientovi ospravedlniť svoju neúčasť na lekcii kurzu a nahradiť si vymeškanú a zároveň vopred ospravedlnenú lekciu v inom termíne alebo v inom kurze. Klient si môže ospravedlniť neúčasť na maximálne polovici z celkového počtu lekcií v rámci termínu, pričom nie je možné ospravedlniť neúčasť na prvej a poslednej lekcii termínu. Klient si môže ospravedlniť neúčasť na lekcii alebo sa prihlásiť na náhradnú lekciu len vopred pred konaním lekcie a to prihlásením sa do zákazníckej zóny Centra Happy: https://happyplus.sk/zakaznicka-zona/prihlasenie. Vopred ospravedlnené lekcie si môže klient nahradiť len počas trvania termínu kurzu, z ktorého si ospravedlnil svoju neúčasť na lekcii. Klientovi nevzniká nárok na vyplatenie hodnoty nevyužitej náhradnej lekcie na účet, resp. v hotovosti. Dostupnosť náhradných lekcií sa mení v čase podľa toho ako sa iní klienti zo svojej lekcie odhlásia alebo sa naopak prihlásia na dostupnú lekciu.

Autorské právo

Webová stránka a všetky informácie a materiály publikované na nej môžu byť chránené autorským právom. Kopírovať a šíriť informácie publikované na webovej stránke je možné len s našim predchádzajúcim súhlasom. Neoprávnený zásah do autorských práv môže byť považovaný za trestný čin. 

Záverečné ustanovenia

Tieto zmluvné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Prihlášky na kurz vyplnenej klientom na internetovej stránke https://happyplus.sk. Odoslaním Prihlášky na kurz klient potvrdzuje, že zmluvné podmienky sú mu známe a súhlasí s nimi v plnom rozsahu.

Naše webové stránky používajú cookies a uchovávajú Vašu IP adresu. Viac informácií nájdete tu.